Redigering av anteckningsmallar

För att redigera de anteckningsmallar som er organisation har i Prorenata Journal använder du mallverktyget som återfinns under organisationsöversikten. Mallverktyget kan användas för att redigera befintliga mallar, lägga till mallar och för att ordna mallar i listor som sedan kan kopplas till olika användarroller.

Hur du skapar en ny anteckningsmall

 1. Gå till Din organisation -> Organisationsöversikt.
 2. Välj Anteckningsmallar.
 3. Klicka på Ny anteckningsmall. En dialog öppnas där du kan fylla i information om mallen.
 4. Välj en Mallrubrik, denna kommer att stå i menyer och vara rubrik på anteckningar som skapas från mallen.
 5. Välj en Ikon. Ikonnamnen kan sökas på engelska i listan. Ikonen kommer att användas i menyer med flera ställen.
 6. Skriv en beskrivning av mallen om du vill, kan vara bra om det finns flera mallar med samma namn för att skilja dem åt.
 7. Välj en förvald kontakttyp om du vill. Anteckningar som skapas från mallen kommer att ha denna kontakttyp som förvald.
 8. Klicka på Spara, och fortsätt sedan under Redigera anteckningsmall, steg 4.

Hur du redigerar en ny eller befintlig anteckningsmall

 1. Gå till Din organisation -> Organisationsöversikt.
 2. Välj  Anteckningsmallar.
 3. Klicka på en anteckningsmall, anteckningsmallen visas med sina rader (om du inte har några rader i anteckningsmall än så är listan tom).
 4. Klicka på Ny anteckningsrad längst ner på sidan, välj en radtyp i listan (radtyperna finns beskrivna längre ner här i dokumentet). En dialogruta öppnas där du kan skriva in information om raden.
 5. Bestäm radens Rubrik.
 6. Bestäm om raden ska ha Hjälptext som visas om man för muspekaren över ett frågetecken vid fältet i redigering.
 7. Bestäm om raden ska ha Kommentar som visas under fältet.
 8. Bestäm om raden ska visas i redigering eller gömmas bakom en Visa mer knapp genom att markera rutan Göm under 'Visa mer' i redigering.  
 9. Bestäm om raden ska vara Avancerad, en avancerad rad döljs initialt när användaren skapar en anteckning baserat på anteckningsmallen, men kan visas med en knapptryckning.
 10. Bestäm om raden ska vara Obligatorisk, om detta val är i kryssat får raden inte vara tom när anteckningen görs. 
 11. Bestäm om det ska gå att Redigera märkning. Om man vill redigera märkningen kryssar man i rutan och raden med märkningen visas. Redigera märkning kan du normalt hoppa över, det kommer att fyllas i av sig själv. Det används för att kunna identifiera raden i statistiksammanhang eller för att märka upp en rad för en utskriftsmall.
 12. Välj ytterligare alternativ beroende på radtypen.
 13. Klicka på Spara.
 14. Om du vill kan du med dra och släpp flytta den sparade raden eller någon annan rad i listan över rader.
 15. Man kan välja att lägga in förifylld text/information på anteckningsraden genom att klicka på den blå funktionspilen och välja förifyll rad. Denna text kommer automatiskt att fyllas i när anteckningen görs, men kan redigeras om så önskas. 

I vyn visas i förekommande fall rubrikerna "Mallen är en kopplad anteckning till" och/eller "Mallar och mallmenyer som är kopplade till mallen". Här kan du läsa mer om kopplade anteckningar. 

Om anteckningsmallen används för ett kontaktformulär/funktionsbrevlåda så visas denna text "Mallen är kopplad till minst en funktionsbrevlåda". Läs mer om funktionsbrevlådor här. 

 

Hur du kopierar en anteckningsmall

 1. Gå till Din organisation -> Organisationsöversikt.
 2. Välj Anteckningsmallar.
 3. Öppna den anteckningsmall som du vill kopiera. 
 4. Klicka på Kopiera mallMallen kopieras och en dialogruta öppnas. 
 5. Uppdatera sidan. Den nya, kopierade mallen kommer att synas i förteckningen över samtliga mallar. 

Hur du lägger in en anteckningsmall i en mall-meny 

För att en anteckningsmall ska synas i hos en användare så måste anteckningsmallen vara inlagd i en mall-meny och den aktuella mall-menyn måste vara kopplad till en användarroll och användaren måste ha ett uppdrag med den användarrollen (läs mer om användarroller och uppdrag). I mallverktyget kan du redigera vilka mallar som ska ingå i en mall-meny, men du kan inte redigera vilka mallistor som ska användas av vilka användarroller. Om du vill göra det kan du kontakta supporten så hjälper vi dig. Om du vill redigera en mall-meny gör du så här:

 1. Gå till Din organisation -> Organisationsöversikt.
 2. Välj Anteckningsmallar.
 3. Välj fliken Mall-menyer, de befintliga mall-menyerna syns och även vilka mallar som ingår i de olika mall-menyer.
 4. Klicka på den mall-meny som du vill redigera. En Anteckningsmallsmeny öppnas där alla mallar som ingår i menyn visas. 
 5. Du kan ändra namnet på mall-menyn genom att klicka på Redigera info.
 6. Klicka på Nytt menyalternativ för att lägga till en eller flera mallar i mall-menyn, skapa en ny mall eller för att skapa en undermeny.
 7. Ordningen på mallarna kan ändras antingen genom att dra och släppa mallarna i den ordning som önskas. Det går även att klicka på Sortera i bokstavsordning. 

Hur du lägger till en undermeny i en mall-meny 

Om man vill lägga in en undermeny i en mall-meny gör man så här:

 1. Gå till Din organisation -> Organisationsöversikt.
 2. Välj Anteckningsmallar.
 3. Klicka på Mall-menyer och klicka på den meny som du vill ska ha en undermeny.
 4. Klicka på Nytt menyalternativ och välj Befintlig undermeny alternativt skapa en ny undermeny genom att välja Skapa ny undermeny. Om en ny undermeny skapas måste denna fyllas med mallar. 

Hur du arkiverar en anteckningsmall

Mallar som inte används i någon mall-meny kan arkiveras. Det gör du så här:

 1. Gå till Din organisation -> Organisationsöversikt.
 2. Välj Anteckningsmallar.
 3. Klicka på funktionspilen v för den mall du vill arkivera och välj Arkivera. Alternativt kan flera mallar markeras samtidigt genom att bocka för dessa och sedan välja Arkivera i menyn som öppnas när man klickar på funktionspilen. Mallar som arkiveras försvinner från de mall-menyer som de eventuellt ingår i.
 4. Arkiverade mallar finns samlade under Arkiverade mallar och kan enkelt avarkiveras genom att klicka på funktionspilen v och välja Avarkivera.  

Tillgängliga anteckningsradtyper

Prorenata Journal har många olika anteckningsradtyper, de allra flesta av dessa finns tillgängliga för redigering i mallverktyget, men av tekniska skäl inte alla, det gäller tills exempel de vaccinationsrelaterade radtyperna. De olika anteckningsradtyperna har också många olika inställningar. Vissa av dessa inställningar kan redigeras i mallverktyget, men andra kräver inställningar som endast supporten kan göra. Här nedan listas endast de radtyper och inställningar som är tillgängliga i mallverktyget, för övriga inställningar, kontakta supporten. 

Hur du redigerar anteckningsradtyp 

En anteckningsradtyp i befintlig anteckningsmall kan redigeras till annan radtyp. Klicka på funktionspilen till höger på anteckningsraden och välj Byt radtyp. Byt radtyp genom att klicka på önskat val i rullisten som öppnas. 

Radgrupper i Prorenata Journal

När en anteckningsmall skapas i Prorenata är det möjligt att använda Radgrupper. Radgrupper kan användas på anteckningsrader för att gruppera raderna i anteckningsmallen på ett enkelt sätt. Möjligheten att göra detta finns både när en ny mall skapas och vid redigering av en befintlig anteckningsmall.

Hur du lägger till en journalgrupp

 1. Öppna anteckningsmallen/Skapa ny anteckningsmall.
 2. Klicka på Ny anteckningsrad.
 3. Vid tillägg av en nu anteckningsrad, under alternativ Radgrupp anges den grupp som den nya anteckningsraden skall tillhöra. Om man vill lägga till en ny journalgrupp, eller om man skapar en ny anteckningsmall och lägger in den första gruppen, klicka på Lägg till alternativ. På detta vis skapas en ny anteckningsradgrupp i mallen som kan användas vid fortsatt redigering av anteckningsmallen.
 4. De anteckningsrader som tilldelas en radgrupp visas sedan i den färdiga mallen i enlighet med den grupp som tilldelats och i följden de lagts in, detta oavsett hur de ligger i listan vid skapandet av anteckningsmallen.

 Hopfällda journaler

I Prorenata Journal är det möjligt att använda sig av hopfällda journaler. Detta är en bra funktion vid långa anteckningsmallar (mallar med många rader) för att minska ned längden på anteckningen i journalen och för att minska skrollandet i journalen. Funktionaliteten är tillgänglig både vid skapandet av en ny anteckningsmall eller vid redigering av en befintlig anteckningsmall.

Hur du använder hopfällda journaler

 1. Vid skapandet av en ny anteckningsmall eller i redigeringsläge av en befintlig anteckningsmall, markera check-rutan Visa hopfälld i journalen.

När detta val är ikryssat kommer anteckning visas som hopfälld i journalen och på så vis spara plats i densamma.

Visa tomma rader

Vid skapande eller i redigeringsläge av en befintlig anteckningsmall finns det en inställning för att visa eller inte visa tomma rader i journalen, det vill säga om de fält som lämnas tomma i en anteckningsmall ska visas även då de är tomma eller om man önskar att de ska döljas.

Hur du använder visa tomma rader 

 1. Vid skapandet av en ny anteckningsmall eller i redigeringsläge av en befintlig anteckningsmall, markera check-rutan Visa även tomma rader.

När detta val är ikryssat kommer de rader som lämnas tomma i en anteckning visas i journalen. Om rutan inte är ikryssad kommer de rader som inte är ifyllda att döljas i anteckningen per automatik.

Sekretessmarkerade anteckningar

Vid skapande eller i redigeringsläge av en befintlig anteckningsmall finns det en inställning för att sekretessmarkera anteckningar.  

För att använda Sekretessmarkerade anteckningar gör följande:

 1. Vid skapandet av en ny anteckningsmall eller i redigeringsläge av en befintlig anteckningsmall, markera check-rutan Sekretessmarkering.

När detta val är ikryssat kommer anteckningen inte att skrivas ut vid journalutskrift och det kommer inte vara möjligt att kopiera anteckningen till den inbyggda urklippsfunktionen.

Tillåt bifogade filer

Vid skapande eller i redigeringsläge av en befintlig anteckningsmall finns det en inställning för att kunna bifoga filer till en anteckning eller att begränsa antal bifogade filer. 

För att begränsa antal bifogade filer gör så här:

 1. Vid skapandet av en ny anteckningsmall eller i redigeringsläge av en befintlig anteckningsmall, markera check-rutan Tillåt bifogade filer och välj maximal antal bifogade filer.

När detta val inte är ikryssat kommer det inte vara möjligt att bifoga filer eller scanna in filer till/i en anteckning.   

Hur du skapar kalenderhändelse från anteckningsmall

Det är möjligt att ange om man vill att det automatiskt ska skapas en kalenderhändelse när man signerar en anteckning, exempelvis ett spontanbesök. Kalenderhändelsen får då anteckningens händelsetid. Om anteckningen stryks tas kalenderhändelsen bort. Kontakta supporten så hjälper vi till att aktivera funktionen.  

 

Radtyp Beskrivning Alternativ
Fritext  Ett fritextfält med möjlighet för enklare formatering  Ej redigerar-visar bara innehållet, kan ej redigera
Kort text Endast en rad text, ingen formatering  
Ja/Nej  Ja, Nej eller möjligen Ej ifylld

Som rullista istället för kryss-ruta - visar alternativen i en meny istället för som en kryssruta

Visa 'Ja', 'Nej' och 'Ej ifylld'- visar ett tomt alternativ utöver Ja/Nej

Kommentar vid ja/nej/ej ifylld - Avgör om och när ett kommentarsfält ska visas.

Kommentarsrubrik - Rubriken för eventuell kommentar

Heltal  Ett heltal   
Heltal Höger/Vänster  Två heltal, markerade höger respektive vänster   
Skala  En heltalsskala med ett startvärde och fritt antal skalsteg 

 Antal skalsteg - Hur många skalsteg ska skalan ha.

Skalan börjar på - Skalans första värde

Visa alternativet 'Okänd' - Visar även alternativet Okänd

Datum  Datum utan tid   
Datum och tid  Datum med tid   
Flerval, välj en En lista på alternativ, välj ett 

Visa 'Inget val' - Visar även alternativet "Inget val"

Sökbar lista - Visar alternativen i en lista med sökrutan

Tillåt användaren att skriva in ett eget alternativ - Alternativet "Annan..." visas längst ner i listan så användaren fritt kan skriva in ett alternativ.

Alternativ - De alternativ som ska visas i listan. Använd Nytt val för att lägga till ett val till eller Standardval för att välja en standarduppsättning val. För varje val skriv en etikett och ett värde för valet och om du vill en grupp.

Flerval, välj flera  En lista på alternativ, välj flera   Se 'Flerval, välj en', men alla flerval välj flera har sökbara rutor
Utan anmärkning/Anmärkning En kryssruta där användaren kan kryssa i om det är någon anmärkning och i så fall ges tillfället att ge en kommentar  
Längd Längd i centimeter  
Vikt Vikt i kg  
Sitthöjd Sitthöjd i centimeter  
Föräldralängd Möjlighet att ange längd biologisk mor och längd biologisk far. Medelföräldralängd beräknas automatiskt.  
Pubertetsskattning Pubertetsskattning enligt Tanner, inklusive menarche om det är en kvinna/flicka  
Graviditetslängd Graviditetslängd i veckor  
Syntest Syntest med syntavla  
Hörseltest Hörseltest med audiometer  
Avancerat hörseltest Avancerat hörseltest för audionomer med flertalet mättyper samt frekvens och tröskelvärden  
Patientadress Möjlighet att välja en av patientens/elevens eller vårdnadshavare/kontaktpersoners adresser  
Avsändaradress Möjlighet att välja en avsändaradress inklusive skriva en  
Mottagaradress Möjlighet att välja en mottagareadress inklusive skriva en  
Ritning Möjlighet att rita fritt  
Klassificering och koder Möjlighet att söka och välja diagnos och åtgärdskoder (ICD-10,  DSM-IV, KVÅ)  

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan