Urvalskriterium: Avancerad söktext

Om du vill göra urval som inte täcks av de förinställda urvalskriterierna går det att använda urvalskriteriet Avancerad söktext. Det är ett urvalskriterium där man genom att skriva en speciell söktext kan göra betydligt mer avancerade sökningar än med de förinställda urvalskriterierna.

Hur du lägger till ett urvalskriterium Avancerad söktext

 1. Gå till en rapportmall.
 2. Klicka på Nytt urvalskriterium.
 3. Scrolla ner i listan och klicka på Avancerad söktext.
 4. Fyll i söktexten (se nedan).

Prorenata Query Language (PRN-QL)

Söktexten är uppbyggd med språket Prorenata Query Language, PRN-QL, som är gjort för att filtrera på fält på anteckningar, så som när den skapades, när den senast redigerades, titel, ansvarigs namn, etc. Den kan dessutom kombinera dessa olika uttryck med så kallad boolesk logik, det vill säga AND och OR samt parenteser. Syntaxen för ett uttryck är:

[Fält] [Operand] [Värde]

Om man till exempel vill filtrera fram alla anteckningar som är skapade efter ett visst datum så kan man skriva created_date_time >= "2016-01-01" där created_date_time är fältet, >= är operanden och "2016-01-01" är värdet.

När du redigerar söktexten kommer du att få förslag i en meny på fält och operander som du kan använda.

Fält

Journal Entry

 • creator - En referens till den som skapat anteckningen, referens, användare
 • created_date_time - Den tidpunkt då anteckningen skapades, datum/tid
 • tag - Märkning (exempelvis diarienummer), text
 • original_organization_unit_name - Skapad på denna enhet
 • original_health_care_unit_name - Skapad i denna dokumentationsmapp
 • rows - Referenser till de rader som ingår i anteckningen, referens, Journal Entry Row
 • title - Anteckningens titel, text
 • admission - En referens till den dokumentationsmapp som anteckningen ligger i, referens, Admission
 • responsible - En referens till den som är angiven som ansvarig för anteckningen, referens, User
 • readonly - Anteckningen är en läskopia, sant/falskt
 • permanent - Anteckningen är ett elevkort, sant/falskt
 • template - En referens till den mall som anteckningen är baserad på, referens, Journal Entry Template
 • locked_date_time - Den tidpunkt då anteckningen blev låst, datum/tid
 • edited_by - En referens till den som senast redigerat anteckningen, referens, User
 • description - Anteckningens beskrivning, text
 • strikeout_date_time - Den tidpunkt då anteckningen blev struken, datum/tid
 • editable - Anteckningen kan redigeras, sant/falskt
 • is_confidential - Anteckningen är sekretess-skyddad, sant/falskt
 • creator_name - Namnet på den som skapat anteckning, text
 • contact_type - Anteckningens kontakttyp, text
 • signed_date_time - Den tidpunkt då anteckningen blev signerad, datum/tid
 • signed_by - En referens till den som signerat anteckningen, referens, User
 • strikeout_by - En referens till den som strukit anteckningen, referens, User
 • entry_date_time - Användarangiven tidpunkt för den händelse som anteckningen beskriver, datum/tid
 • original_organization_name - Skapad i denna organisation
 • edited_date_time - Den tidpunkt då anteckningen senast blev redigerad, datum/tid
 • tag_label - Märkningsetikett (exempelvis ordet "Diarienummer"), text

Journal Entry Row

 • row_tag - Radmärkning, text
 • row_type - Radtyp, fyrbokstäverskod för radtypen, text
 • label - Radens rubrik, text

Journal Entry Template

 • is_confidential - Sekretessmarkerad, sant/falskt
 • rows - Rader, referens, Journal Entry Template Row
 • description - Beskrivning, text
 • contact_type - Kontakttyp, text
 • title - Full titel, text
 • short_title - Kort titel, text

Journal Entry Template Row

 • row_tag - Radmärkning, text
 • row_type - Radtyp, fyrbokstäverskod för radtypen, text
 • label - Radens rubrik, text

Admission

 • patient - Elev, referens, elev
 • health_care_unit - Dokumentationsmappsenhet, referens, Health Care Unit

Health Care Unit

 • organization_unit - Skola/enhet referens, skola/enhet
 • type - Dokumentationsmappstyp referens, Health Care Unit Type
 • hsa_id - HSA-id text

Health Care Unit Type

 • name - Namn på dokumentationsmappstypen, text
 • is_medical - Är dokumentationsmappstypen medicinsk?, sant/falskt

Patient

 • first_name - Förnamn, text
 • last_name - Efternamn, text
 • locked - Låst, sant/falskt
 • organization_unit - Skola, referens, Organization Unit
 • birth_date - Födelsedatum, datum
 • current_school_class - Skolklass, referens, School Class
 • personal_id - Personnummer, personnummer
 • sex - Kön, text M/F
 • archived - Inaktiv, sant/falskt
 • protected_identity - Skyddad identitet, sant/falskt

School Class

 • grade - Årskurs, heltal
 • school_year - Läsår, text
 • name - Klassnamn, text
 • organization_unit - Skola, referens, Organization Unit
 • mentor - Mentor, text

User

 • username - Användarnamn, text
 • profile - Profil, referens, User Profile
 • first_name - Förnamn, text
 • last_name - Efternamn, text
 • email - Email, text

User Profile

 • latest_activity - Senast aktiv, datum/tid
 • title - Titel, text
 • created_date_time - Skapad datum, datum/tid
 • personal_id - Personnummer, text, personnummer
 • user - Användare, referens, User
 • hsa_id - HSA-id, text

Organization Unit

 • test_unit - Testenhet, sant/falskt
 • name - Namn, text
 • description - Beskrivning, text

Operander och värden

Textoperander

 • = (exakt lika med, oavsett skiftläge)
 • != (inte exakt lika med, oavsett skiftläge)
 • ~ (innehåller, oavsett skiftläge)
 • !~ (innehåller inte, oavsett skiftläge)
 • in ("text1", "text2") (exakt lika med något av värdena inom parentes)
 • not in ("text1", "text2") (inte exakt lika med något av värdena inom parentes)

Alla textsökningar måste göras med värdet skrivet inom dubbla citat-tecken eller värdet None

Heltalsoperander

 • = (exakt lika med, oavsett skiftläge)
 • != (inte exakt lika med, oavsett skiftläge)
 • in (1, 2) (exakt lika med något av värdena inom parentes)
 • not in (1, 2) (inte exakt lika med något av värdena inom parentes)
 • < (mindre än detta heltall)
 • <= (mindre än eller lika med detta heltal)
 • > (större än detta heltal)
 • >= (större än eller lika med detta heltal)

Alla heltalssökningar måste göras med siffror, utan citat-tecken, eller värdet None

Datumoperander

 • = (exakt denna tidstämpel, undvik detta då det är svårt att pricka en exakt tidstämpel, Prorenata Journal tidstämplar på sekundnivå)
 • != (inte exakt denna tidsstämpel, undvik även detta)
 • < (mindre än denna tidstämpel)
 • <= (mindre än eller lika med denna tidstämpel)
 • > (större än denna tidstämpel)
 • >= (större än eller lika med denna tidstämpel)

Tidstämplar anges i ISO-format med dubbla citationstecken runt, (till exempel "2017-01-01 12:05:15" eller "2017-01-01") eller värdet None.

Boolean-operander

 • = (är värdet)
 • !=  (är inte värdet)

Värdet kan anges som TrueFalse eller None

Kombinera uttryck 

Uttryck kan kombineras med parenteser, and och or i enlighet med boolesk algebra. Om ett uttryck till exempel ska vara skapat och signerat av någon som heter Peter i förnamn så kan man skriva:

creator.first_name = "Peter" and signed_by.first_name = "Peter"

Om det ska ha en ansvarig som heter Svantesson i efternamn eller förnamn och vara signerat någon gång efter första maj 2017 så kan man skriva:

(responsible.first_name = "Svantesson" or responsible.last_name = "Svantesson") and signed_date_time >= "2017-05-01"

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan